Procés de traducció per a una traducció de qualitat

Quan un client es posa en contacte amb Cotranslating per adquirir un servei de traducció, espera obtenir una traducció de qualitat, llesta per fer servir i, a més, la necessita rebre a temps. Per aconseguir-ho, a Cotranslating sempre seguim un procés de traducció en tots els nostres projectes.

L’objectiu d’aquesta entrada és explicar aquest procés de traducció o metodologia.

1. Anàlisi del text

Una vegada a les nostres mans, analitzem les característiques del text per extreure’n la tipologia, quin és el públic objectiu, la finalitat i el format. Tot seguit, decidim quines eines o estratègies utilitzarem.

Per exemple, pensem en la traducció d’una pàgina web. Un client de França ens encomana la traducció del francès al castellà i català d’una pàgina web, concretament d’una botiga en línia de roba. Com que és una pàgina web, hem de fer servir tècniques de traducció SEO (Search engine optimization: optimització per als motors de cerca) per assegurar-nos que la nostra versió tinga un bon posicionament als cercadors.

2. Recerca de terminologia i de textos paral·lels

Els textos paral·lels són una eina de documentació imprescindible. Són textos amb la mateixa temàtica o tipologia que el text que hem de traduir i que ens serviran per ampliar informació sobre el tema. Solen ser textos extrets de fonts fiables, com ara revistes especialitzades, publicacions d’universitats i d’organismes de referència.

Per a la traducció de la botiga en línia, consultarem botigues en línia similars i articles del sector.

Crear glossaris és un pas necessari per garantir la coherència de la traducció, especialment en dos casos: quan es tracta d’un gran volum de treball i s’ha de dividir el text entre dos traductors o més; quan es tracta de projectes que tenen certa continuïtat, els continguts dels quals s’actualitzen cada cert període de temps. És possible que el client ja dispose de bases de dades terminològiques que hem de respectar o bé que partim de zero i hàgem de crear un glossari a partir de les nostres traduccions. També podem buscar terminologia en glossaris especialitzats de roba o confecció o en bases de dades terminològiques en línia.

Pel que fa a la botiga en línia, hem de consultar la terminologia que s’ha fet servir a la pàgina web i al blog de les marques que hi estiguin presents.

3. Traducció

Després de fer els passos 1 i 2, traduïm respectant els glossaris i mantenint la coherència al llarg del text. Ens ajuden les eines de traducció assistida (TAO), que ens permeten crear i mantenir una memòria de traducció i consultar la terminologia que hem traduït anteriorment. Si, durant aquest pas, tenim dubtes sobre alguna de les parts de text, investiguem per provar de solucionar-los i, si això no és possible, consultem els dubtes al client. No entreguem mai un text traduït si tenim dubtes sobre la nostra traducció.

4. Edició o revisió i correcció

Una vegada traduït i revisat el text, aquest passa per una fase d’edició o revisió. Un membre de l’equip diferent del traductor compara el text original amb el text meta per garantir-ne la integritat i la correcció, i comprovar que l’estil, el registre, la coherència i la fluïdesa siguen les adequades. Aquesta etapa és imprescindible, perquè un editor o revisor analitza la traducció de manera objectiva, mentre que el traductor hi està totalment immers i això li pot impedir detectar alguns errors. A més, també es comprova que el text meta no continga errors de tipografia, ortografia, gramàtica, puntuació i coherència en l’ús dels termes.

Tots aquests aspectes, com ara la correcció dels continguts, l’adaptació del to de veu al públic objectiu, la coherència de termes, etc., juguen un paper fonamental per transmetre els valors d’una empresa i també en la interacció dels usuaris en una botiga en línia.

5. Format

Cal comprovar la correcció del format del text: tipus de lletra, numeració i llistes, espaiat, marges, gràfics, taules i colors. El client espera rebre un text llest per fer servir o publicar i, per tant, el text traduït ha de ser un text final, tant pel que fa als aspectes lingüístics com de format.

En el cas de la botiga en línia, una vegada introduïts els textos en la plataforma web, demanem accés a la demo per poder fer-ne una revisió final.

6. Entrega

Ja hem arribat a l’últim pas: enviar la traducció al client amb el format i en la data sol·licitada. És també el moment d’atendre dubtes o preguntes sobre la traducció. Sempre recomanem fer una lectura del text traduït i animem els clients a fer preguntes si tenen dubtes o necessiten aclariments.

Esteu buscant un traductor de confiança? Cotranslating és el vostre assessor lingüístic.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per demanar un pressupost sense cap compromís i us el farem arribar de seguida.

Comentaris tancats.