Traducció jurada o traducció jurídica?

jurada

De vegades els nostres clients ens sol·liciten traduccions jurades d’un text quan el que realment necessiten és una traducció jurídica (especialitzada). Per això, explicarem breument la diferència entre traducció jurada i jurídica (no jurada, especialitzada).

A continuació, tenim tres exemples pràctics:

-Un fabricant d’articles tèxtils està ampliant la seva xarxa d’agents a Europa i necessita traduir a l’italià un contracte mercantil que haurà de signar el seu futur agent a Itàlia. És un text formal amb terminologia i fraseologia jurídiques i, per tant, es tracta d’una traducció especialitzada (jurídica).

-Un estudi d’enginyeria està tramitant l’establiment d’una filial a Jordània amb el seu soci. Organismes d’aquest país li exigeixen traduir a l’àrab diversos documents de l’empresa, com ara les escriptures de constitució. Són textos que ja es van signar i formalitzar en el seu moment, també són formals amb terminologia i fraseologia jurídiques com en el cas anterior. Ara, es necessita donar fe pública (igual que fa un notari) perquè siguin vàlids al marc legal del país on es desenvolupa l’activitat. Es tracta d’una traducció jurada.

-Un estudiant català vol cursar un màster al Regne Unit i la universitat d’acollida l’obliga a presentar la traducció jurada de diversos certificats acadèmics. Com que són títols universitaris i certificats acadèmics ja expedits, és necessari garantir la veracitat de la traducció.

Exemples de documents la traducció dels quals seria jurídica i que podrien requerir una traducció jurada si així ho exigeix l’Administració o altres entitats (en tràmits legals, per donar fe que la traducció és fidel al document original):

-Contractes de compravenda, contractes financers

-Poders, escriptures, testaments

-Procediments, decisions judicials

-Actes de constitució, estatuts

-Lleis i legislació

-Escriptures, pòlisses

-Documents laborals

-Certificats acadèmics

-Certificats de naixement, divorci, defunció

-Llibres de família

-Antecedents penals

Quina diferència hi ha entre un traductor especialitzat en traducció jurídica i un traductor jurat?

Un traductor especialitzat en traducció jurídica és un professional que s’ha format en aquest àmbit d’especialitat i domina els conceptes i la fraseologia jurídics.

Un traductor jurat és el mateix, però a més està habilitat com a traductor jurat mitjançant  examen públic, dóna fe de la veracitat de la traducció i la seva signatura i certificat tenen una validesa semblant a la d’un notari.

A quants idiomes pot traduir un traductor jurat?

Un traductor jurat només pot traduir als idiomes per als quals ha estat habilitat per l’Administració mitjançant examen públic.

Quins aspectes formals caracteritzen les traduccions jurades?

A més del text traduït, en una traducció jurada s’indiquen també els segells i les signatures del document original i se sol mantenir el format d’aquest. Va acompanyada d’un certificat en què es dóna fe de la veracitat de la traducció, del segell i de la signatura del traductor jurat. També s’aconsella adjuntar una còpia del text original.

Tenen el mateix preu una traducció jurídica i una traducció jurada?

No. Les traduccions jurades tenen un preu superior, perquè el traductor assumeix possibles responsabilitats penals i civils per errors o inexactituds de la traducció.  A més, s’han de lliurar en paper i els costos d’enviament s’afegeixen al preu final.

Com em pot ajudar Cotranslating?

Carme Estévez March, membre de l’equip, és traductora jurada d’anglès-català. Cotranslating gestiona les traduccions jurades i jurídiques en qualsevol altra combinació d’idiomes i compta amb una xarxa de traductors i correctors professionals de confiança per oferir-vos el millor servei en altres llengües.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per demanar un pressupost sense cap compromís i us el farem arribar de seguida.

Respon